Generování výstupu pro VZP

viz také

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Evidence žáků a zaměstnanců, klasifikace, vysvědčení > Sestavy v modulu EVIDENCE >

Generování výstupu pro VZP

viz také

Program Bakaláři umožňuje generovat datový soubor s přihláškami a odhláškami žáků pro VZP - nabídka Sestavy - Výstupy pro MŠMT, ČSSZ, VZP, údaje z matrik.

V dialogu sestav - Parametry výstupu - je třeba nastavit směrování do ASCII a volit kódovou stránku 852 (Latin2).

Vygenerovaný textový soubor může škola zaslat elektronickou cestou (CD, flashdisk), přes podatelna@vzp.cz nebo portál VZP.

Při generování sestavy jsme vyzváni pro zadání období, za které vykazujeme změny.

Další informace naleznete také na stránkách VZP předávání dat od instituce elektronickou cestou.

Kteří žáci by měli být do výstupu zahrnuti (dle metodiky VZP)

všichni žáci střední školy (tedy nikoli žáci nižších ročníků víceletého gymnázia), kteří v zadaném období odešli ze školy (na jinou školu, přerušili studium, ukončili studium). U žáků, kteří standardně ukončili studium, je datum změny  31.8. (nikoli datum, kdy žák přestává být žákem školy).

všichni žáci střední školy, kteří v zadaném období nastoupili do školy (do 1. ročníku střední školy, po přerušení studia, přechodem z jiné střední školy). Obsahuje-li zadané období datum 1.9., budou zde rovněž uvedeni všichni žáci 3. ročníku 6-letého a 5. ročníku 8-letého gymnázia (s datem změny 1.9.) s výjimkou žáků, kteří opakují ročník (ti byli vykázáni v loňském roce).

Poznámky (citace z odpovědí centra informací VZP):

Střední školy, které přijímají žáky z nižších ročníků základní školy, uvedou tyto do přírůstků na začátku školního roku, ve kterém nastupují do ročníku odpovídajícímu prvnímu ročníku střední školy.  Dosažený či nedosažený 15. rok věku, zde tedy nehraje roli.

VZP je správcem dat všech žáků bez ohledu na zdravotní pojišťovnu (v souladu se zákonem č. 592/1992 o pojistném na veřejné zdravotní pojištění). Školy nemají ze zákona povinnost evidovat příslušnost žáků ke zdravotní pojišťovně, hlášení o pojištěných žácích odevzdávají jen na VZP, která na vyžádání předává údaje ostatním zdravotním pojišťovnám.

Přes změnu školského zákona ohledně data, ke kterému žák přestává být žákem školy, je nezaopatřenost dítěte stále posuzována dle zákona č. 117/95 Sb. o státní sociální podpoře. U žáků, kteří standardně ukončili studium a jsou výdělečně činní po celý měsíc červenec (resp. srpen), by mělo být uvedeno datum 30.6. (resp. 31.7.) - tedy nikoli 31.8. Otázkou však je, zda žák tuto skutečnost škole po vykonání maturity sdělí (škola na takovou informaci zřejmě nemá žádné právo).

Poznámka k datu ukončení studia (současného vzdělávání) v záložce Matrika:

Citace ze školského zákona (§ 75): Žák přestává být žákem školy dnem následujícím po dni, v němž úspěšně vykonal závěrečnou zkoušku. Nevykonal-li žák závěrečnou zkoušku v řádném termínu, přestává být žákem školy 30. června roku, v němž měl vzdělávání řádně ukončit.

U žáků, kteří úspěšně vykonali závěrečnou zkoušku (maturitu, absolutorium), tedy položku datum ukončení studia vyplníme shodným datem, jako je datum závěrečné zkoušky. Tito žáci budou do předávaných dat zahrnuti ve vykazovaném období, které obsahuje datum 31.8.  (v modulu Evidence lze využít Nástroj, Nadstavbové programy, Generování data a kódu ukončení u budoucích absolventů).

Kteří žáci budou do výstupu zahrnuti

Nedoporučujeme

Je-li před vstupem do dialogu generování dat pro VZP nastaven filtr na žáky, lze do výstupu zařadit právě tyto vybrané žáky. V tomto případě se předpokládá, že typ PŘIHLÁŠKA či ODHLÁŠKA a příslušné DATUM budou zapsány v jednom z následujících dialogů ručně, programem toto nebude generováno.

Doporučujeme

Jinak program žáky generuje na základě vyplnění údajů EVID_OD, EVID_DO, ODESEL (záložka Matrika, datum zahájení a ukončení, kód ukončení) a historie pohybu žáka (záložka Historie-Podrobné údaje). Žáci s jinou státní příslušností než "Česká republika" jsou do výstupu zahrnuti právě tehdy, když je vyplněn kód zdravotní pojišťovny.
Nepracuje-li program zcela správně, lze problém konzultovat s autory nebo v dialogu Úprava záznamů pro výstup žáka z výstupu vyřadit (tlačítko zcela vlevo v mřížce), případně zařadit (tlačítko vložit záznam).
 
Do výstupu budou zahrnuti žáci, kteří splňují jednu z podmínek:

žák odešel ze školy v zadaném časovém intervalu (identifikace dle položky EVID_DO a údajů v záložce historie - podrobné údaje).

žák nastoupil na školu v zadaném časovém intervalu (identifikace dle položky EVID_OD a údajů v záložce historie - podrobné údaje).

u gymnázií - žáci, kteří nastupují do ročníku, který odpovídá 1. ročníku střední školy.

Viz také:

generování výstupu pro ČSSZ

stránky VZP - předávání dat od instituce elektronickou cestou