ZVJ – znalost vyučovacího jazyka

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Evidence žáků a zaměstnanců, klasifikace, vysvědčení > Elektronický sběr dat ze školních matrik > Položky elektronického předávání dat >

ZVJ – znalost vyučovacího jazyka

předává typ školy

PT/PS

 

Znalost vyučovacího jazyka

Výpis z metodiky MŠMT  

Položka v programu BAKALÁŘI

definice pro ZŠ:

Žák má nedostatečnou znalost vyučovacího jazyka, pokud nemá ani základní jazykové, řečové a komunikativní dovednosti v českém jazyce odpovídající jeho věku, tzn. nerozumí většině slov a výrazů běžně užívaných v jeho prostředí, nerozumí běžným pokynům učitele v českém jazyce, nedokáže vyjádřit základní myšlenku v českém jazyce, přičemž neporozumění neplyne primárně ze zdravotního znevýhodnění žáka (např. logopedické vady, mentální postižení apod.).

definice pro MŠ:

Dítě má nedostatečnou znalost českého jazyka, pokud nemá ani základní komunikativní dovednosti v českém jazyce odpovídající jeho věku. To znamená, že nerozumí většině slov a výrazů běžně užívaných v jeho prostředí, nerozumí běžným pokynům učitele v českém jazyce, nedokáže vyjádřit své základní potřeby v českém jazyce. Toto neporozumění však neplyne primárně ze zdravotního znevýhodnění dítěte (např. logopedické vady, narušená komunikační schopnost, mentální postižení apod.), případně z plachosti či studu. Nedostatečná znalost českého jazyka není očekávána u dětí, které mají zákonné zástupce Čechy, s nimiž česky hovoří. Naopak je očekávána tam, kde se v rodině hovoří jiným jazykem.

Zapisuje v Kartě žáka – záložka Matrika, záložka Specifické údaje - záznamy – (záznam v tabulce ZACIMATR).

 

 

Může nabývat pouze hodnot

1 – žák má dostatečnou znalost vyučovacího jazyka

0 – žák má nedostatečnou znalost vyučovacího jazyka