Zprávy a jejich obsah nelze považovat za soukromé

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Webová aplikace > Komens > Poslat zprávu >

Zprávy a jejich obsah nelze považovat za soukromé

Komunikační systém Komens nelze chápat jako poštovní nástroj, na který by se vztahovala ochrana soukromí ve smyslu listovního tajemství, jak ji definuje

 

Zákoník práce

§ 316

(1)

Zaměstnanci nesmějí bez souhlasu zaměstnavatele užívat pro svou osobní potřebu výrobní a pracovní prostředky zaměstnavatele včetně výpočetní techniky ani jeho telekomunikační zařízení. Dodržování zákazu podle věty první je zaměstnavatel oprávněn přiměřeným způsobem kontrolovat.

 

To se týká i pronajatých cloudových služeb od společnosti BAKALÁŘI software s.r.o.

 

Na druhou stranu dle Listiny základní práv a svobod má zaměstnanec právo na své soukromí i na pracovišti.

 

V přeneseném významu je aplikace „pracovištěm“, ale je zde zásadní rozdíl oproti listovním službám.

V případě systému KOMENS zaměstnanec vždy vystupuje ve své roli – tedy v roli učitele. Nemá žádnou možnost z této role v aplikaci vystoupit a vystupovat jako soukromá osoba s právem na soukromí. Stejně tak i adresát je nejprve vybírán svou rolí – tedy „pracovním“ vztahem v aplikaci (ředitel, jiný učitel, rodič, žák) – a pak teprve svou identitou, svým jménem apod. Zpráva systému Komens tedy není jen poštovní zpráva, jde vlastně o pracovní tiket přiřazený danému uživateli. Uživatel nemá žádnou možnost komunikovat mimo tyto pracovní role, tedy nemá možnost komunikovat soukromě. K tomu slouží jiné prostředky, než oficiální aplikace – např. e-mail, telefon apod.

 

Komunikace mezi učitelem a žákem lze spíše chápat jako „zápisy do žákovské knížky“ než jako „posílání poštovních zpráv“.

 

Jelikož jde v tomto smyslu o pracovní nástroj, ředitelství má právo tikety (zprávy Komens) kontrolovat, mazat, archivovat apod. Zprávy-tikety jsou pevnou součástí databáze aplikace. Nejde tedy o „zásilky“.

 

Toto se týká i všech vložených dokumentů, které uživatelé vkládají do systému. I ty mohou podléhat kontrole vedení školy.

 

O této skutečnosti jsou uživatelé informování již při vkládání dokumentů do systému i při psaní zpráv.

 

 

Nicméně ani ředitelství nemůže přistupovat ke zprávám Komens a k dalším částem aplikace lehkomyslně – musí mít na zřetel ochranu osobních údajů dle GDPR a dalších zákonů.