Způsob změn v rozvrhu (výměny resp. přesuny hodin)

viz také

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Suplování > Popis jednotlivých částí programu > Konfigurace >

Způsob změn v rozvrhu (výměny resp. přesuny hodin)

viz také

V hlavní nabídce zvolíme Konfigurace a Způsob změn v rozvrhu nebo klikneme na tlačítko .

V zobrazeném dialogu můžeme nastavit: připojení (přesun) hodiny, výměnu hodiny nebo změnu umístění a všech skupin nebo jedné skupiny (slouží k označení absence u části třídy). Pro pohodlnější přepínání mezi těmito režimy lze použít i tlačítka , , , a , v panelu režim resp. skup, která nastavení indikují.

Změna hodiny

Připojení hodiny dovolí, při další činnosti v rozvrzích tříd a učitelů, přesouvat zvolené lístky na takové místo, kde nedojde ke kolizi s jinou vyučovací hodinou.

Režim výměna hodiny umožňuje vzájemnou výměnu dvou lístků (pouze v rozvrhu třídy).

Změna umístění umožňuje změnu učebny v dané hodině bez toho, že bychom museli původní učebnu označit jako mimo provoz.

Narozdíl od programu Rozvrh se výměny, přesuny a změny umístění netýkají hodin společně nasazených v jiných třídách. Dochází pouze k výměně v rámci třídy a s ní spojených skupin. Přesun jedné skupiny třídy uskutečníme v rozvrhu příslušného učitele, nelze tak učinit v rozvrhu třídy. Oba zmíněné režimy umožňují vyjmutí hodiny z rozvrhu.

Třetí způsob, doplnění hodiny, funguje automaticky při kliknutí do nabídky, v níž se nacházejí lístky definované v úvazcích a jeden prázdný, na nějž lze zapsat libovolné údaje. Slouží k doplnění dalších vyučovacích hodin. Opět je hlídán vznik kolize při nasazení.

Kombinací uvedených způsobů lze docílit libovolné změny rozvrhu (nejen v rámci zadaných úvazků).

V rozvrhu učitel lze přepnout režim na změnu hodin jiného typu (chceme-li například zrušit označení hodiny jako nad základní úvazek, protože učiteli odpadly jiné hodiny).

Viz také:

Změny v rozvrhu třídy

Změny v rozvrhu učitele

Změny v rozvrhu místnosti