Archivace - zálohování dat

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Správa systému >

Archivace - zálohování dat

Na počítači zpravidla zpracováváme určitá data. Jistou dobu vždy trvá, než nějaká data vytvoříme (mohou to být data žáků nastupujících ročníků, data rozvrhu, nově zapsané knihy, vytvořená či upravená tisková sestava atp.).

Na druhou stranu je vždy třeba počítat s tím, že se s počítačem, na němž jsou aktuální data fyzicky uložena, něco stane (zhavaruje pevný disk, někdo počítač ukradne, někdo neoprávněný se dostane k datům a zničí je nebo je někdo zničí omylem...).

Proto je velice důležitý pojem zálohování dat, čímž velmi zjednodušeně míníme vytvoření kopie dat a její uložení na bezpečné místo.

Jak zálohovat.

Uvedeme základní dva způsoby:

Využití modulu Archivace dodávaného k programu Bakaláři (soubor \Tools\Archiv.exe). Zpravidla využijeme nabídku Rychlý výběr, popřípadě zaškrtáváme ve stromu dat jednotlivé větve. Doporučujeme rovněž využít nabídku Plánování archivace. Archivační modul zálohuje všechna data, a to i v případě, že jsou uložena na SQL serveru.
Archivační modul můžeme vyvolat přímo z nabídky programů Evidence, Bakalář, Společné prostředí programů Rozvrh a Evidence. V tom případě obsahuje strom dat pouze odpovídající větve.

  Poznámka:

  Pokud ve Webové aplikaci je umožněno připojení souborů ke zprávám Komens, tyto soubory nejsou modulem Archivace zálohovány. Nacházejí se v adresáři dle nastavení v Parametrech webové aplikace, záložka Komunikační systém Komens, Soubory. Dále se nearchivují dokumenty žáka a zaměstnance (Evidence, karta žáka, záložka Matrika a karta učitele, záložka Školní údaje) uložené v adresáři \evid\data\DOKUMENTY.  

Zálohování mimo program Bakaláři. To znamená např. vytvoření funkční zálohy na CD, vytvoření prosté kopie či komprimace určitého adresáře s daty na jiný disk či médium. Doporučujeme používat kompresi, většina souborů, se kterými pracuje systém Bakaláři, se zkomprimuje na 1/10 až 1/4 své původní velikosti.
V případě uložení dat na SQL serveru v první řadě využijeme pro jejich zálohování prostředky SQL serveru (pozor, ne všechna data jsou na SQL serveru, tuto zálohu je třeba kombinovat se zálohou adresáře s instalací programu Bakaláři).

Jaká data zálohovat.

Vše je závislé hlavně na čase, po který se záloha dat bude vytvářet, a na velikosti média, na něž se bude vytvářet. Pokud by nás tyto dvě věci netrápily, mohli bychom zálohovat např. každodenně všechna data programu Bakaláři. Obvykle však zálohujeme jen tu část dat, která se právě vytvářela.
Při výběru, co zálohovat, nám pomůže Rychlý výběr.

Uložení zálohy na bezpečné místo.

Zálohu děláme proto, abychom ji mohli v případě nějaké havárie použít. Proto musí být provedena na kvalitní médium (z něhož data i po delší době jistě přečteme). Záloha musí být uložena tak, aby nemohlo dojít k její ztrátě. Za dobrou zálohu tedy nelze považovat např. kopii dat na ten samý disk, kde jsou aktuální data. Důležité zálohy (viz. např. níže citované spolehlivé zálohy) provádíme na dvě různá paměťová média.

Zálohy nepřepisujeme.

Vždy zálohujeme do nového adresáře, do nového souboru (doporučujeme využívat např. značení záloh evid20130131.zip, evid20130630.zip).

 

V odstavci Jaká data zálohovat jsme uvedli příklady zálohování v jistém smyslu "uzavřených" dat (data jsme pořídili, ověřili jsme jejich správnost - např. vytištěním rozvrhů, výsledkových listin přijímacích zkoušek). Máme tedy jistotu, že zálohovaná data jsou skutečně správná. Zálohu uložíme na bezpečné místo a tím máme po starosti. Vždy budeme mít k dispozici tato data.

Existují však i trochu jiná data  - nazveme je "kontinuální" data. Ta se průběžně a stále vyvíjejí, v jednom souboru jsou uložena data pořízená dnes, před měsícem, v minulém pololetí, před dvěma roky. Jsou to například osobní data žáků, průběžná klasifikace, pololetní klasifikace, data knihovny či inventarizace. Problém je v tom, že nikdy nemůžeme na jisto vědět, že všechna aktuální data jsou v pořádku (možná právě včera někdo "naboural síť” a přepsal známky za určité období). Abychom tuto jistotu nabyli, je třeba využívat kontroly (porovnání) dat.

Předpokládejme, že máme na 100% korektní zálohu dat žáků Evid20130201.ZIP ze začátku února. Na konci června vytiskneme a zkontrolujeme přehledy prospěchu všech tříd za 2. pololetí. Máme tedy jistotu, že v aktuálních datech jsou na 100% korektní data za 2. pololetí (ale těžko na 100% víme, že jsou zde korektní data i za minulá období). Proto využijeme kontrolní utilitu v modulu Evidence, nabídka Správce, Kontrolní utility, Porovnání aktuálních dat se zálohou. Porovnáme aktuální stav se zálohou Evid20130201.ZIP. Nejsou-li za minulá období zjištěny žádné rozdíly, můžeme právě nyní provést zálohu a víme, že je na 100% korektní.

Dle výše uvedeného tedy rozlišujme dva typy záloh dat:

běžné - Prováděné častěji, zpravidla automaticky s využitím plánovače úloh a Rychlého výběru. Dle situace se zálohují pouze vybraná data (např. při zápisu pololetní klasifikace každodenní zálohování "známkových” dat - tabulky ZACI?*.*, VYCH_OPA.*).

spolehlivé (archivy dat) - obsahující na 100% korektní data
Kompletní zálohu všech modulů vytváříme zpravidla pouze několikrát do roka (30. ledna a 30. června a dále po úplném dokončení klasifikace za pololetí - po vykonání opravných zkoušek).
Kompletní zálohu modulu Bakalář vytváříme po provedení inventury za určité období.
Zde před vytvořením "spolehlivé” zálohy (archivu) provedeme kontrolu dat  - aktuální data x data v poslední "spolehlivé" záloze (viz. Kontrolní utility v modulu evidence, Porovnání aktuálního stavu s "inventurním" archivem). Teprve když pomocí těchto rutin zkontrolujeme, že všechny rozdíly v datech jsou korektní, můžeme právě vytvořenou zálohu dat prohlásit za "spolehlivou" zálohu - archiv dat.

Pro běžné zálohy doporučujeme využívat možnost plánování v modulu Archivace, občas pouze zkontrolujeme, zda se zálohy opravdu vytvářejí a případně je přeneseme na spolehlivé místo.

Po dearchivaci doporučujeme spustit Ošetření a náprava dat a v případě dat na SQL serveru též obnovení práv.

Viz také:

Obecné pokyny pro vedení evidence
Kontrolní utility v modulu evidence
Porovnání aktuálního stavu s "inventurním" archivem