Úvodní kurz - první kroky

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Evidence žáků a zaměstnanců, klasifikace, vysvědčení >

Úvodní kurz - první kroky

Po instalaci systému je heslo uživatele "správce programu Bakaláři" pro vstup do programu 1234. Správce má přístup naprosto ke všem datům a možnostem programu. Později heslo určitě změníme.

1. Spustíme program (pomocí ikony na ploše, případně soubor main\bakalari.exe) pomocí ikony a vstoupíme do části Parametry systému BAKALÁŘI. Zde pouze zkontrolujeme aktuální školní rok a pololetí. Přepneme se do záložky Údaje školy - organizace a vyplníme údaje v záložce základní údaje, a to ve tvaru, který budeme požadovat v tisku vysvědčení. V záložce další údaje vyplníme adresní údaje (PSČ, obec, ulice, název, telefon), vybereme tzv. jednotky - přidat/zrušit.
Do číselníku oborů doplníme všechny obory, které se na škole vyskytují. Do první položky zapíšeme zkratku (tu pak budeme vyplňovat u žáků), do dalších položek vyplníme KKOV, název oboru a jazyk oboru (zpravidla český).
Dále editujeme číselník vzdělávacích programů.
Ostatní údaje zatím nemusíme nutně vyplňovat. Do dialogu parametrů se jistě později vrátíme, pro začátek si ji pouze prohlédneme. Pochopení parametrů není pro začátek tak důležité a není ani zcela možné, jelikož zatím neznáme možnosti systému.
Dialog uzavřeme stiskem ikony OK nebo stiskem Ctrl+Enter, Ctrl+End, Ctrl+W (potvrzení změn) nebo Esc (stornování změn).

2. Vstoupíme do modulu Společné prostředí. Zde v nabídce Datové soubory - Předměty (ikona ) aktualizujeme data vyučovaných předmětů na škole. Nezapomeneme definovat standardní pořadí pro aktualizaci předmětů u žáků. Předměty seřadíme tak, jak mají být předměty zapisovány ve výpisech z matrik.
V nabídce Datové soubory - Třídy - Současný stav (ikona ) naplníme číselník tříd.

3. Vstoupíme do modulu Evidence. V horní liště s nástroji vybereme možnost učitelé. Pomocí ikony vstoupíme do karty zaměstnance (rovněž nabídka Data, Práce s daty v obecné obrazovce). Zde zapíšeme několik zaměstnanců (tlačítko nebo Ctrl+N) -  ředitele, zástupce, sekretářku. Nemusíme vyplňovat všechny položky, vhodné je však vyplnit příjmení, jméno, rodné číslo, funkci (na záložce školní údaje). Zaměstnancům je přiděleno heslo dle příjmení (bez diakritiky).

4. Pokračujeme v práci v modulu Evidence. Přepneme se zpět k tabulce žáků (rozbalovací tlačítko v levé části lišty s nástroji). Pomocí ikony vstoupíme do karty žáka. Podobně jako u zaměstnanců zapíšeme několik žáků třídy. Důležité je vyplnit rodné číslo, z něj se totiž vyhodnocují položky pohlaví a datum narození.

1.Zkusíme nastavit kurzor do pole bydliště (ne PSČ) a stiskneme klávesu F2. Na místě kurzoru se objeví text.
Každé klávese F2F9 lze přiřadit text v nabídce Nástroj - Definice funkčních kláves (ikona ).

2.Pro editaci zdravotní pojišťovny, PSČ a dalších položek lze využít číselníky. Číselník vyvoláme jej stiskem Ctrl+M nebo pravým tlačítkem myši. Blíže viz Definice číselníků.

Poznámka: Termín stiskneme Ctrl+M (podobně Alt+X, Ctrl+F1) znamená vždy: stiskneme klávesu Ctrl (resp. Alt), držíme ji stisknutou a "klepneme" klávesu M. Teprve pak uvolníme Ctrl.

5. Nyní si ukážeme, jak vypsat seznam třídy, jejíž žáky jsme doplnili. Aktivujeme nabídku Sestavy, volíme Sloupcové seznamy - Třídy. Vybereme z číselníku třídu, zaškrtneme zkratku třídy a počty žáků. Uzavřeme dialog.
V obrazovce tvorby seznamu volíme nejprve Obsah. V obrazovce výběru stiskneme postupně Enter  na položkách "Pořadové číslo", "Příjmení a jméno" - vybereme požadovaný tvar, odrolujeme a stiskneme Enter ještě na položce RODNE_C (rodné číslo). Všimneme si, že vybrané položky se přenášejí do pravé části okna. To pro začátek stačí, uzavřeme dialog výběru obsahu. Jednoduchý seznam je hotový, prohlédneme si jej volbou Preview - ikona . Konečně zkusíme seznam vytisknout - . Chceme-li pokračovat v učení, vyzkoušíme funkce dalších položek v nabídce tvorby seznamu. Zatím nezkoušíme možnost připojení externích žáků, to bude mít smysl až po naplnění většího množství dat.
Uzavřeme dialog tvorby sloupcových seznamů. Naučili jsme se vypsat nejjednodušší seznam. Až vyplníme větší množství dat, alespoň dvě třídy, vyzkoušíme další možnosti v nabídce Sestavy.

6. Jako poslední věc si v úvodním kurzu ukážeme, jak zapsat známky ve své třídě. Aktivujeme nabídku Data - Aktualizace předmětů u žáků - u jednotlivých tříd. V nabídce potvrdíme třídu a období. V obrazovce se objeví všechny předměty školy (při větším počtu předmětů budou případně dostupné po stisku PgDn). Zde "rozsvítíme" myší nebo stiskem Enter ty předměty, z nichž budou známkováni v tomto roce všichni žáci třídy. Tedy Chování, Český jazyk atd. Ostatní předměty, z nichž bude známkována jenom část třídy, jako jsou např. jazyky, volitelné či nepovinné předměty, budeme zapisovat až za chvilku. Po výběru a kontrole "rozsvícených" předmětů uzavřeme dialog.
Po potvrzení budou předměty žákům zapsány na obě pololetí. Nyní můžeme po jednom zadávat předměty, z nichž budou známkováni pouze někteří žáci, využíváme tlačítko vložit předmět. Klikneme pravým tlačítkem myši (případně doubleclick) ve sloupci žáci a vybereme obsazení v předmětu. Rozsvítíme ty z žáků, kteří budou z předmětu v tomto školním roce známkováni a uzavřeme dialog. Popsaný způsob opakujeme, doplníme postupně všechny vyučované předměty ve třídě.
Výsledek aktualizace můžeme zkontrolovat po kliku na tlačítko .
Konečně vstoupíme v nabídce Data do části Zápis známek, zameškaných hodin. ZvolímeKompletní zápis za pololetí. V dialogu vybereme z číselníku třídu a volíme Pokračovat - zápis údajů. Můžeme zapisovat první zameškané hodiny a známky. V okně se pohybujeme pomocí šipek, známky píšeme normálně číslicí. K zadávání známek dalšího žáka se dostaneme stiskem PgDn, zpět k předchozímu žákovi stiskem PgUp.

7. Nyní již můžeme v nabídce Sestavy realizovat tisky přehledů prospěchu třídy případně tisk vysvědčení. Ale to bychom trochu předbíhali, pro úvodní kurz jsme se naučili poměrně hodně.
V kurzu jsme kladli důraz hlavně na zvládnutí ovládání důležitých kláves. Snažili jsme se ukázat činnosti, po jejichž absolvování vás určitě bude těšit, že již něco v  programu umíte, že vám dává určité výsledky.