Evidence počtu hodin

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Suplování nové > Konfigurace >

Evidence počtu hodin

V hlavní nabídce zvolíme Konfigurace a Evidence počtu hodin .

 

Nastavíme období, v rámci nichž chceme evidovat počty odpadlých hodin a počty hodin suplování pro vyučovací hodiny, supl. pohotovosti a dohledy v hodině, dohledy o přestávce, obecné dohledy a pedagogické asistence. U dohledů o přestávce a obecných dohledů nastavíme, kolik minut představuje jedna jednotka. Všechny zobrazené informace o tomto druhu suplování je totiž zobrazeno v jednotkách, ne v minutách.

Chceme-li například změnit období pro vyhodnocování počtu odpadlých vyučovacích hodin, rozvineme nabídku evidence za období v části odpadlé hodiny. Z nabídky lze vybrat den (program by potom nabízel suplování za odpadlou hodinu pouze tehdy, když by učiteli odpadla hodina tentýž den), dále týden, měsíc, pololetí, celý školní rok nebo období definované uživatelem, které pak definujeme v pravé části okna. Delší období využijeme pravděpodobně pro evidenci celkového počtu placeně a neplaceně suplovaných hodin. Učitelé s větším počtem suplovaných hodin v daném období mohou být v nabídce uvedeni níže (viz. bodové ohodnocení).

Tlačítko Přepočítat počty hodin učitelů slouží ke korekci počtů odpadlých a suplovaných hodin v celém školním roce. V případě vzniku nesouladu mezi hodnotami uváděnými v modulu Výkazy suplování a v tomto programu se počty hodin znovu vypočtou z údajů uložených v datech suplování (tato procedura je automaticky spuštěna při globálním rušení suplování ve zvoleném období).

 

Poznámka:

Období definované uživatelem je vhodné pro ty, kterým nevyhovuje ani jedno z předem definovaných období pro evidenci hodin učitelů (den, týden, měsíc, pololetí či celý školní rok).

Nové období přidáme pomocí tlačítka + a zvolíme počáteční den pro počítání hodin.

Definovat období je vhodné např. pro uživatele, kteří vztahují evidenci hodin učitelů na periodu lichý, sudý týden. Pak je počátek období vždy každé druhé pondělí (tyto dny se vyznačí v kalendáři).