Dotazy - modifikace

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Společné prvky Evidenčních modulů > Sestavy evidenčních modulů > Dotazy - SQL >

Dotazy - modifikace

Při generování dotazu je nejprve vygenerována tabulka, pro tu je pak realizován výstup.

Položky

Do výstupní tabulky lze zahrnout libovolný počet položek nebo výrazů. Na položce resp. výrazu lze provádět kalkulace, což má smysl zejména při rozdělení původního tabulky na skupiny - definice položek pro výstup dotazu.

Filtr - podmnožina

Zpravidla využijeme Obecný či Jednoduchý tvůrce výrazů. Speciální filtr (na subquery) lze zapsat přímo do editačního pole, tato možnost je však určena pouze pro zkušené programátory ve FoxPro - viz příklad:

MA_PR_JM IN (select MA_PR_JM from ZACI group by 1 HAVING count(*)>1)

Index - řazení

Záznamy vygenerované tabulky lze seřadit dle libovolného kritéria: dle položky či výrazu, ale i dle kalkulace, je-li definováno rozdělení na skupiny. Řazení může být vzestupné - rostoucí či sestupné - klesající.

Skupiny

Záznamy výchozí tabulky lze rozdělit do skupin dle libovolného výrazu. Jsou-li záznamy rozděleny do skupin, je do výsledné tabulky vygenerován pro každou skupinu právě jeden záznam.
Ve skupinách lze provádět kalkulace:

Count        počet záznamů

Sum        součet numerických hodnot

AVG        aritmetický průměr

MIN        minimální hodnota

MAX        maximální hodnota

Filtr pro skupiny

Jsou-li záznamy rozděleny na skupiny, je do výsledné tabulky vygenerován pro každou skupinu právě jeden záznam. Pomocí filtru pro skupiny lze definovat, které z těchto záznamů nebudou do výstupu zahrnuty, resp. budou zahrnuty pod pojmem OSTATNÍ (statisticky nevýznamné hodnoty).

Definice proměnných pro dialog před tiskem

Proměnné lze s výhodou využít na definování “proměnného” filtru či filtru pro skupiny. Proměnné lze editovat vždy před realizací výstupu.

Definice parametrů pro graf

Lze definovat typ a další parametry grafu

Tvorba sestavy REPORT

Definice výstupní sestavy pro tisk na tiskárnu.