Oblasti sestavy

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Společné prvky Evidenčních modulů > Sestavy evidenčních modulů > Sestavy (reports) >

Oblasti sestavy

Typy oblastí

Záhlaví stránky

Nahoře na každé stránce sestavy je oblast záhlaví stránky. Obvykle obsahuje kombinaci pevných a proměnných položek. Mohou to být například název sestavy, datum, číslo stránky atd. Etiketa obvykle záhlaví stránky nepotřebuje.

Záhlaví sloupce

Má-li sestava nebo etiketa místo jednoho sloupce několik sloupců, můžete zvolit záhlaví pro každý z nich.

Záhlaví skupiny

Jsou-li data rozčleněna do skupin, může mít každá skupina svoji hlavičku. Tyto hlavičky pomáhají rozlišit informace obsažené ve skupinách jednotlivých úrovní.

Tělo

Oblast těla je těžištěm sestavy nebo jmenovky. Obvykle obsahuje informace pocházející přímo z údajů tabulek nebo z výpočtů prováděných s  těmito údaji.

Zápatí sloupce

Pokud sestava nebo jmenovka obsahuje více sloupců, může mít každý z nich svou patičku. Tyto patičky obvykle obsahují součty nebo mezisoučty údajů ve sloupci.

Zápatí skupiny

Jsou-li data rozčleněna do skupin, může mít každá skupina na konci svou patičku. Tyto patičky obvykle obsahují součty nebo mezisoučty údajů obsažených ve skupinách jednotlivých úrovní.

Zápatí stránky

Dole na každé stránce sestavy je oblast patičky stránky. Podobně jako hlavička stránky, i patička stránky obvykle obsahuje kombinaci pevných a proměnných položek, název sestavy, číslo stránky a podobně. Může obsahovat i souhrnné informace (jako součty nebo průměry), vytvořené z položek na stránce.

Sestava může obsahovat oblasti několika typů. Typ oblasti určuje, zda v ní bude určitý objekt vytisknut a kde bude umístěn. Existují tyto typy oblastí:

Nadpis (úvod)

Oblast úvodu obsahuje informace, které se objeví před vlastní sestavou. Úvodem sestavy může být v nejjednodušším případě pouhý název sestavy v  horní části první stránky, může to být úvodní odstavec, nebo i celý doprovodný komentář. Je to cokoliv, co se má objevit na první stránce sestavy. Informace, obsažené v úvodní oblasti, se tisknou pro celou sestavu pouze jednou.

Souhrn

Oblast souhrn je tvořena jednou nebo několika stránkami, umístěnými na konci sestavy. Může obsahovat souhrnné informace (součty nebo průměry) nebo text shrnující obsah celé sestavy. Podobně jako úvod, i oblast souhrn se tiskne v sestavě pouze jednou.

Změna velikosti oblasti

Oblast může být tak velká, jak je třeba. Velikost oblasti lze změnit pomocí myši přetažením oddělovacího pruhu. Pokud se oddělovací pruh oblasti posune tak, že v oblasti nezbude žádné místo, nebude se oblast tisknout.

Jinou možností je dvojité stlačení myši na ovladači oddělovače oblasti. Vyvolá se tím dialog pro příslušnou oblast. V tomto dialogu můžete nastavit výšku oblasti v  palcích nebo v centimetrech a zvolit konstantní výšku oblasti, přejete-li si zabránit tomu, aby se oblast automaticky zvětšovala při větším rozsahu dat nebo zmenšovala při rušení prázdných řádků. Udržování konstantní výšky oblasti je zvláště důležité při tisku etiket.

Oblasti patičky stránky, úvodu a shrnutí se vždy tisknou s výškou, kterou uvedete v  okně pro navrhování sestav, takže pro tyto oblasti je jejich pevná výška zvolena trvale.