Úvod

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Třídní kniha > Základní vlastnosti programu >

Úvod

Program umožňuje vedení třídní knihy v elektronické podobě. Plnohodnotné nasazení elektronické třídní knihy pro kompletní zápis veškeré výuky (nahrazující papírovou podobu třídní knihy) lze doporučit při odpovídajícím technickém vybavení (přístup k počítači ve všech učebnách nebo možnost zápisu hodin prostřednictvím XLS souboru v PDA počítači).

Lze jej také využít pouze pro zadávání průběžné absence žáků, která se dále zobrazuje rodičům prostřednictvím Webových aplikací. Modul obsahuje proceduru pro přehledné zadání absence po týdnech (přepisem z klasické třídní knihy) s navazujícími přehledy absence, přenosem výsledných hodnot na vysvědčení apod.

Modul Třídní kniha navazuje na data Rozvrhu. V třídní knize je předepsána výuka podle zadaného rozvrhu (včetně změn provedených v modulu Suplování). Díky tomu není nutné zadávat veškeré údaje o hodině (předmět, vyučující, vyučovací skupina), stačí jen doplnit téma hodiny a absenci žáků.

I v případě, že je program využíván pouze pro zadávání průběžné absence, vazba na rozvrh a suplování umožňuje přehlednější a rychlejší zadávání absence (vyznačením odpovídajícího časového úseku v rozvrhu), přičemž důležitou funkcí je přehled zameškaných hodin v jednotlivých předmětech.

Pokud škola modul Rozvrh nepoužívá, Třídní knihu rozhodně nelze doporučit.

Bezpodmínečně nutné je pak v takovém případě alespoň spustit demonstrační verzi Rozvrhu, v ní nasadit např. rozvrh jedné třídy (s alespoň částečně zadanými úvazky ve Společném prostředí) a uložit data pro modul Suplování.