GDPR

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  »«

GDPR

Modul GDPR vám pomůže řešit některé povinnosti vyplývající z nařízení EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

Nařízení zavádí některé nové povinnosti, které vaše škola musí splnit a se kterými vám můžeme pomoci. Upozorňujeme, že dále uvedené nástroje jsou pouze pomůckou a konečná odpovědnost za plnění nařízení vždy leží na správci, tedy na škole.

 

Správa souhlasů se zpracováním osobních údajů

Škola může spravovat libovolný počet souhlasů. U každého souhlasu lze určit, koho se souhlas týká. Škola si vymezí, kterých osobních údajů se souhlas týká, dobu, po kterou budou osobní údaje uchovávány, a účel, pro který jsou osobní údaje sbírány a zpracovávány. Text souhlasu si může škola libovolně upravovat a dokonce si stahovat od Bakalářů předdefinované šablony

Rodiče, žáci a učitelé mohou souhlas udělit přes Webovou aplikaci. Pokud to není možné, škola může souhlas vytisknout a nechat podepsat. Poté může udělený souhlas vložit do systému ručně

Škola má přehled o získaných souhlasech.

Modul obsahuje i jednoduché odvolání souhlasu.

Přehled a aktualizace osobních údajů

Uživatel má přehledně na jedné stránce uvedené všechny údaje, které jsou v rámci Bakalářů o něm evidovány (škola plní svoji informační povinnost)

Žáci, zákonní zástupci a učitelé mají přehled o evidovaných údajích, mají možnost jednoduše nahlásit změny

Uživatel může přímo přes webovou aplikaci podat Námitku proti zpracování osobních údajů  - pro školu je pak snazší námitky evidovat a vyřizovat.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů (DPO)

V systému je zaveden Pověřenec, který má přístup do systému Bakaláři. Díky modulu jsou jeho kontaktní údaje dostupné pro ostatní uživatele.

Pověřenec může v systému plánovat a vést deník o auditech a jiných událostech vztahujících se k plnění povinností o ochraně osobních údajů.

Uživatelé mohou prostřednictvím systému podávat Pověřenci námitky proti zpracování osobních údajů., Pověřenec může v systému přijímat hlášení o podezření na porušení ochrany osobních údajů

Školení uživatelů

Škola může v systému jednoduchým způsobem evidovat proškolení uživatelů, případně prokázat, že proškolení proběhlo.

Kontrolní seznam GDPR

Škole je nabídnut seznam úkonů, které je třeba provést a zkontrolovat, aby škola byla v souladu s nařízením GDPR. Správce si může u jednotlivých položek evidovat, zda je vyřešil, zda se ho netýkají apod.

Šablony dokumentů

Připravujeme šablony dokumentů, kterými může prokázat soulad s GDPR. Jde nejen o vzory souhlasů, ale např. i záznamy o činnostech zpracování.

GDPR v celém systému

Celý systém Bakaláři byl obohacen o mnohé neviditelné funkcionality, například zlepšené logování změn, přehled o tom, které informace musí škola evidovat na základě zákona, na které naopak nejspíše potřebuje souhlasy atd.