Popis systémové nabídky

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Společné prvky Evidenčních modulů > Sestavy evidenčních modulů > Sestavy (reports) >

Popis systémové nabídky

Nabídka Formát

Obsahuje položky, které umožňují zadávat vlastnosti daného objektu v sestavě.

zarovnat a velikost - umožňují analogické věci s vybranou skupinou objektů jako panel rozvržení.

vodorovná a svislá vzdálenost - pro vybranou skupinu objektů umožňuje vyrovnat, zvětšit či zmenšit vzdálenost.

přenést do popředí - přenese označené objekty do popředí, takže budou viditelné před všemi ostatními překrývajícími se objekty.

přenést na pozadí - přemístí označené objekty do pozadí, takže budou překryty jakýmikoliv překrývajícími se objekty.

seskupit - spojí označené objekty, takže s nimi lze pracovat jako s  jediným objektem. Je-li například nakreslen kolem údaje a popisného textu rámeček, lze spojit všechny tyto tři objekty do jediné skupiny a kopírovat je, vyřezávat a vlepovat tak, jako by to byl jediný objekt. Ve skupině objektů však nelze měnit velikost písma, vyplnění vzorkem, druh čáry ani barvu výplně a zápisu. Lze však objekty dočasně rozpojit, nechat je označené, provést úpravy (např. změna velikosti) a opět je spojit.

zrušit seskupení - oddělí objekty, jež byly předtím spojeny do skupiny, takže je pak možno s nimi pracovat jednotlivě.
Technika spojování a rozpojování může při vhodném používání ušetřit hodně práce. Se spojenými objekty lze podstatně lépe pohybovat, nehrozí nebezpečí, že změníme omylem jejich vzájemnou polohu.
Poznámka: v předdefinovaných sestavách je řada objektů spojena, pro jednotlivé úpravy je třeba objekty rozpojit.

přichytit do mřížky - je-li zapnuto, bude pohyb objektů při přesunu myší nespojitý, bude probíhat po skocích dle měřítka mřížky.

písmo - Volbou Písmo se objeví dialog pro volbu písma, v němž můžeme pro označený objekt zvolit typ, styl a velikost písma.

zarovnání textu - volba otevře podřízenou nabídku, která umožňuje nastavit zarovnávání a mezery mezi řádky textu v sestavě. Tato překryvná nabídka obsahuje následující možnosti:
Doleva - označený text bude zarovnán doleva.
Doprostřed - označený text bude centrován.
Doprava - označený text bude zarovnán doprava.
Řádkování 1 - zobrazí označený text s řádkováním 1, tj. bez mezer mezi řádky.
Řádkování 1 1/2 - zobrazí označený text s řádkováním 1 1/2.
Řádkování 2 - zobrazí označený text s řádkováním 2.

výplň - Je to volba vzorku pro vyplnění objektu. Tato volba zobrazí překryvnou nabídku, která umožňuje zvolit vyplnění označeného objektu jedním ze sedmi vzorků šrafování nebo výplň zrušit. Implicitně je předvolena položka Žádná.

pero, druh čáry - Jde o nastavení atributů čáry. Tato volba zobrazí překryvnou nabídku, která umožňuje nastavení tloušťky a typu zobrazených čar, rámečků a zaoblených rámečků v sestavě nebo jmenovce. Překryvná nabídka obsahuje tyto položky:
Vlasová - označený objekt bude mít tloušťku čar o velikosti jednoho bodu obrazovkového rastru.
Tloušťka 1 - označený objekt bude mít tloušťku čar o velikosti jednoho tiskového bodu.
Tloušťka 2 - označený objekt bude mít tloušťku čar o velikosti dvou tiskových bodů.
Tloušťka 4 - označený objekt bude mít tloušťku čar o velikosti čtyř tiskových bodů.
Tloušťka 6 - tloušťka čar o velikosti šesti tiskových bodů.
Žádná - označený objekt nebude mít žádnou obrysovou čáru.
Tečkovaná - označený objekt bude mít tečkovaný obrys.
Čárkovaná - označený objekt bude mít čárkovaný obrys.
Čerchovaná-.- označený objekt bude mít obrys jednoduše čerchovaný (-.-).
Čerchovaná-..- označený objekt bude mít obrys dvojitě čerchovaný (-..-).

režim -  po této volbě se objeví podřízená nabídka, ve které lze zvolit, zda má být objekt neprůhledný nebo průhledný.
Neprůhledný - zabraňuje tomu, aby objekty, umístěné pod označeným objektem, byly viditelné.
Průhledný - umožňuje, aby objekty, umístěné pod označeným objektem, byly viditelné.
Tato nabídka má vliv pouze na rámečky a zaoblené rámečky, které byly vyplněny nějakým vzorkem, a na textové objekty.

Nabídka View

Vzhled stránky

V dialogu pro rozvržení stránky lze definovat počet a šířku sloupců v sestavě, šířku levého okraje, mezeru mezi sloupci a pořadí tisku sloupců. Rozměry stránky definujeme volbou Nastavení způsobu tisku. Model stránky sestavy pak zobrazí vzhled stránky s navrženými sloupci a okraji.

Sloupce. Číselník Sloupce umožňuje stanovit počet sloupců v sestavě nebo etiketě. Počet sloupců lze změnit stlačením myši na jedné ze šipek číselníku (podle smyslu změny) nebo napsáním požadovaného počtu do textového pole. Sestava nebo etiketa může mít až 50 sloupců.

Levý okraj. Umožní stanovit šířku levého okraje.Šířku lze změnit stlačením myši na některé ze šipek číselníku nebo napsáním požadované šířky do textového pole.

Šířka sloupce. Umožní stanovit šířku sloupců. Šířku lze změnit stlačením myši na některé ze šipek číselníku nebo napsáním požadované šířky do textového pole.

Rozteč mezi sloupci. Umožní stanovit šířku mezery mezi sloupci. Šířku lze změnit stlačním myši na některé ze šipek číselníku nebo napsáním požadované šířky do textového pole číselníku.

Tisková oblast. Mají-li být okraje aktuální stránky minimální, nastaví se Celá stránka. Pro některé tiskárny je však určitá plocha podél okrajů stránky nedostupná. Po volbě Podle nastavení bude nastaveno rozvržení stránky podle možností aktuálně nastaveného ovladače tiskárny. Na zobrazeném modelu stránky sestavy se objeví rámeček, jenž zobrazuje skutečné okraje stránky při úplném využití celé dostupné plochy stránky.

Pořadí tisku. Část dialogu pro rozvržení stránky, nazvaná Pořadí tisku, obsahuje přepínač se dvěma polohami, na němž lze nastavit pořadí tisku sloupců. Po volbě tisku následujících vět pod sebou, tj. do sloupce shora dolů (implicitní nastavení pro sestavy), bude v dialozích pro hlavičku stránky, tělo a parametry skupiny přístupná předvolba Pevná výška oblasti. Tyto dialogy lze otevřít dvojitým stlačením myši na tlačítku umístěném na levé straně oddělovacího pruhu každé oblasti. Implicitně je v těchto dialozích předvolba Pevná výška oblasti vypnutá. Tisk následujících vět vedle sebe, tj. do řádku zleva doprava přes celou šířku stránky (implicitní nastavení pro etikety), nastaví pro všechny oblasti předvolbu Pevná výška oblasti bez možnosti tuto volbu změnit. Zabrání se tak možnému porušení zvoleného rozvržení etikety příliš dlouhým textovým údajem.

Tiskárna Objeví se dialog Nastavení způsobu tisku programu Windows. Zde nastavujeme velikost papíru, tisk na výšku, na šířku (portrait a landscape) a další parametry svázané s nastavenou tiskárnou.

Panely nástrojů

V nabídce View lze zpřístupnit tři panely nástrojů pro tvorbu sestav - ovládací prvky (umožňují vytvářet v sestavách objekty), rozvržení (zarovnávání, centrování, změna velikosti) a barvy (barva pozadí a barva textu).

 

Datové Prostředí

Zobrazí dialog s tabulkami, z něhož lze snadno vytvářet přetažením textové objekty..

Nabídka sestava

Nadpis a souhrn
Tato volba umožňuje zadat, zda mají být zahrnuty do sestavy nadpis (úvod) a shrnutí. Při zadání, zda má být do sestavy zahrnuta oblast úvodu a oblast shrnutí, lze též zadat, zda se má každá z těchto oblastí tisknout na zvláštní stránce.

Seskupování dat

V sestavě můžeme seskupovat věty do skupin. Ve skupině jsou vždy věty se stejnou hodnotou určité položky (výrazu). Sestava zachovává aktuální pořadí vět. Před výstupem je třeba věty uspořádat dle stejného výrazu (položky) rozdělujícího věty do skupin. Zde je výhodné použít přidělení vlastního indexu. V  sestavě lze tisknout též pouze celkové informace o jednotlivých skupinách (součet, průměr, nejvyšší nebo nejnižší hodnota). Tělo sestavy bude v  tomto případě prázdné. Položka Seskupování dat z nabídky Sestava umožňuje vytvořit až 20 úrovní skupin v datech a s celými skupinami pak provádět potřebné operace. K  těmto operacím patří:

tisk textu v hlavičce a patičce pro identifikaci určitých skupin

v každé skupině začínat tisk na nové stránce

nulování čísla stránky, jakmile začne tisk skupiny na nové stránce

V sestavě s jedinou skupinou se tiskne hlavička a patička skupiny tehdy, když dojde ke změně hodnoty výrazu pro skupinu. V hlavičce a patičce mohou být obsaženy jednoduché výrazy, text, grafické objekty, vypočtené údaje atd.
V sestavě s několika úrovněmi skupin musí být tabulka setříděna podle hodnot všech výrazů, podle kterých se skupiny vytvářejí. Chceme-li např. vytisknout v  sestavě seznamy tříd, chlapce zvlášť a dívky zvlášť, definujeme skupiny dle položek TRIDA a POHLAVI, soubor uspořádáme dle výrazu TRIDA+POHLAVI.

Proměnné

Volbou Proměnné z nabídky Sestava se vyvolá  dialog pro  vytváření proměnných v  sestavě. Upozorněme zde na rozdíl od dialogových proměnných definovaných z nabídky Soubor.
Definici proměnných použijeme skutečně ve výjimečných případech, zvládnou ji pouze opravdu zkušení uživatelé. Proměnné  sestavy  lze  použít  pro  ukládání  výsledků výpočtů prováděných během  tisku  sestavy.  Je-li  již paměťová proměnná  sestavy vytvořena,  lze ji použít v  sestavě jako údaj nebo jako část výrazu pro provádění dalších výpočtů.

Vytvoření nové proměnné v sestavě  - Sepnutím  tlačítka Přidat...v  dialogu  pro vytváření proměnných sestavy se vyvolá dialog pro definování proměnných. Do textového pole Jméno proměnné  se napíše název proměnné. Název proměnné může být až 10  znaků dlouhý, musí začínat písmenem nebo podtržítkem a může obsahovat pouze písmena, číslice a podtržítka.

Uložení hodnoty do proměnné - Dále je nutno zadat hodnotu, která se do paměťové proměnné uloží. Hodnota  se  napíše  do  textového  pole  pod  tlačítkem Hodnota proměnné...nebo  se  sepnutím  tohoto  tlačítka  vyvolá generátor výrazů a v něm se vytvoří výraz, jenž bude do proměnné uložen.

Nastavení počáteční hodnoty proměnné - Počáteční hodnota je hodnota  proměnné před zahájením jakýchkoliv výpočtů.  Na   tuto  hodnotu  může  být   také  později proměnná nastavena. Nastavení  proměnné  (obnovení  počáteční hodnoty) je popsáno dále. V textovém poli  je pod tlačítkem  Počáteční hodnota...implicitně nastavena hodnota 0. Do tohoto  pole lze napsat  novou počáteční hodnotu nebo lze sepnutím tlačítka vyvolat  generátor výrazů a v něm vytvořit výraz pro počáteční hodnotu.

Odstranění proměnné po ukončení sestavy  Zapnutí předvolby  Uvolnit po sestavě  způsobí, že po  vytisknutí sestavy  se  proměnná  z  paměti  uvolní. V systému Bakaláři doporučené nastavení.

Obnovení počáteční hodnoty proměnné  Překryvný seznam Nulovat umožňuje zvolit v  sestavě místo, v němž bude proměnná nastavena na svou počáteční hodnotu. Implicitně je v seznamu nastaveno toto místo na Konec sestavy. V seznamu je možno zvolit Konec stránky nebo Konec sloupce. Pokud byla použita volba Skupiny...pro vytvoření skupin v  sestavě, objeví se v překryvném seznamu pro každou skupinu v sestavě další položka.

Definice výpočtu pro proměnnou V pravé části  dialogu pro definování proměnných je přepínač pro nastavení výpočtu, jehož výsledek má proměnná obsahovat. Proměnná zahajuje  výpočet  se  svou  počáteční  hodnotou  a  pokračuje ve výpočtu  až do  místa, kde  je opět  nastavena na  svou počáteční hodnotu.   Nastavení počáteční   hodnoty  proměnné   i  obnovení počáteční  hodnoty proměnné  je popsáno  v předchozích odstavcích této kapitoly.
Podle  zvolené polohy  přepínače  se  mohou s  proměnnými sestavy provádět různé výpočty (bylo popsáno u definice údajů).

Výstraha: Pořadí, v němž jsou  proměnné v seznamu proměnných zobrazeny, může ovlivnit výslednou sestavu. Proměnné  jsou vyhodnocovány v tom pořadí, v němž jsou v seznamu uvedeny.

Použití proměnných v sestavě Proměnné sestavy lze použít v sestavě jako údaje nebo je lze použít ve výrazech definujících  jiné údaje. Při definování údajů pro sestavu jsou proměnné sestavy  uvedeny v seznamu proměnných v generátoru výrazů.

Poznámka k proměnným:

Vysvětlení rozdílu proměnné definované v nabídce Sestava a Soubor.

Proměnné z nabídky Sestava - jsou určeny pro různé kalkulace uvnitř sestavy. Hodnota proměnných je na počátku generování sestavy dosazena automaticky dle definice, v průběhu tisku sestavy se mění dle definovaného výpočtu.

Proměnné z nabídky Soubor - jsou určeny zejména pro definování “proměnného” vlastního filtru. Hodnota proměnných je po celou dobu sestavy pevná, její hodnotu zadává uživatel bezprostředně před výstupem sestavy.